موفقیت چیست؟

اجازه بدهید تعریف خودم را از موفقیت برای شما ارایه بدهم. این تعریف با وجود سادگی و اختصار تمام آنچه را که تعاریف دیگر ندارد، شامل می شود. از نظر من موفقیت یعنی شدن بعلاوه رسیدن. شدن یعنی به چه کسی می خواهید تبدیل شوید و رسیدن یعنی به چه چیزی می خواهید برسید. این تعریف جامعی از موفقیت است. حالا شما چه برای شدن و چه برای رسیدن دو کار باید انجام بدهید. الف: دانستن(آموزش) ب: انجام دادن(بکارگیری آموزش). آنچه را که باید بدانید و آنچه را که باید انجام بدهید چیزهایی نیستند که بتوانیددر سیستم آموزشی موجود یاد بگیرید. اگر تمایل دارید با مسیرهای موفقیت آشنا شوید با ما همراه شوید. به تصویر پلکان موفقیت توجه کنید دارای دو سمت صعودی چپ و راست است. مسیر صعودی سمت چپ پلکان موفقیت، مسیر شدن یا همان خودساختگی است و مسیر صعودی سمت راست پلکان موفقیت مسیر رسیدن یا همان میلیاردر آینده است. با توجه به پلکان موفقیت به حقایق زیر توجه کنید.

1- در مسیر شدن اهداف در انتهای مسیر قرار دارد ولی در مسیر رسیدن اهداف در طول مسیر قرار دارند.

2- در مسیر شدن اهداف بصورت صفر و یک است یعنی یا می شوید یا نمی شوید. بینابینی وجود ندارد(هدف سخت) ولی در مسیر رسیدن اهداف بصورت فازی است. یعنی تلاش شما در مسیر رسیدن هدر نمی رود(هدف نرم).

3-آموزش مدارس و دانشگاه ها در مسیر شدن و برای اهداف سخت طراحی شده است و سهم این آموزش ها در موفقیت شما 25 درصد است. مسیر رسیدن متولی ندارد. شما می توانید این آموزش ها را از این سایت دریافت کنید.

4-در مسیر شدن،زمان یک عامل ثابت و ضروری است و طی نمودن آن برای همه نوع اهداف سخت مثل معلم شدن، استاد شدن و نماینده شدن لازم است ولی در مسیر رسیدن زمان یک عامل ثابت نیست زیرا اهداف نرم(ثروت) در طول مسیر قرار دارد.

5- شدن به شما شخصیت و جایگاه اجتماهی میدهد و رسیدن به شما ارزش و اقتدار می دهد.

عنوان مقاله

*تعداد واحد معادل تدریس در هر نیمسال نباید از حد موظفی کمتر باشد.

**راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به عنوان واحد درسی تا حداکثر 40 درصد موظفی قابل قبول است. همچنین کمبود واحد درسی تا حداکثر 40 درصد موظفی با (1) امتیاز مقاله چاپ شده در مجلات بین المللی با نمایه معتبر و مجلات معتبر داخلی، (2) گزارش طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه (جذب بودجه پژوهشی) با عقد قرارداد، و (3) اختراع یا اکتشاف دارای تاییدیه علمی،  قابل جبران است. در هر حال حداکثر 50 درصد واحد موظفی از دو محل مذکور قابل جبران است.


*** ضریب مقطع تدریس برای دوره های کاردانی5/0، کارشناسی 1،کارشناسی ارشد25/1 و دکتری تخصصی 5/1 می باشد.

**** حداکثر امتیاز قابل محاسبه در هر نیمسال تحصیلی 5 می باشد.