هدف نرم

اهداف نرم، اهدافی هستند که فازی می باشند یعنی تلاش شما برای رسیدن به این اهداف بی نتیجه نمی ماند و دست خالی بر نمیگردید. اهداف نرم عموما از جنس دارایی یعنی ثروت و مال و پول هستند. به طور مثال اگر هدف شما رسیدن به یک آپارتمان 500 متری از یک منطقه خاص باشد تلاش شما برای رسیدن به آن بی نتیجه نمی ماند. حداقل یک آپارتمان 500 متری در یک منطقه دیگر یا یک آپارتمان 100 متری از همان منطقه بدست خواهید آورد.