هدف سخت

اهداف سخت اهدافی هستند که به صورت صفر و یک مشخص می شوند یعنی شما بعد ا کلی زحمت و تلاش که در طول زمان انجام میدهید می شوید یا نمیشوید. مثلا اگر هدف شما استاد دانشگاه شدن باشد بعد از ده سال آموزش و تحصیل در دانشگاه ممکن است استاد دانشگاه بشوید/نشوید. در مثالی دیگر ممکن است در پزشکی قبول شوید/نشوید بنابراین بینابینی وجود ندارد.