کسب عنوان

مسیر شدن : به چه کسی می خواهید تبدیل بشوید(خود ساختگی)

1.در مسیر شدن اهداف در انتهای مسیر قرار دارد.

2.در مسیر شدن اهداف بصورت صفر و یک است (هدف سخت).یعنی یا می شود یا نمی شود، بینابینی وجود ندارد.

3.آموزش مدارس و دانشگاه ها در مسیر شدن و برای اهداف سخت طراحی شده است و سهم این آموزش ها در موفقیت شما 25 درصد است.

4.در مسیر شدن ، زمان یک عامل ثابت و ضروری است و طی نودن آن برای همه اهداف سخت لازم است.

5.نتیجه شدن به شما شخصیت و جایگاه اجتماعی می دهد.

مصادیق شدن:

استاد دانشگاه شدن

معلم شدن

پروفسور شدن

نماینده مجلس شدن

پزشک شدن

مدیر شدن

هنرمند شدن

نقاش شدن

گوینده شدن

فوتبالیست شدن

و …