کسب اموال

رسیدن : به چه چیزی می خواهید برسید. (ثروت)

  1. در مسیر رسیدن اهداف در طول مسیر قرار دارند.
  2. در مسیر رسیدن اهداف بصورت فازی است(هدف نرم).تلاش شما برای رسیدن به هیچ وجه هدر نمی رود.
  3. مسیر رسیدن متولی ندارد. شما می توانید این آموزش ها را از این سایت دریافت کنید.
  4. در مسیر رسیدن زمان یک عامل ثابت نیست زیرا اهداف در طول مسیر قرار دارند.
  5. نتیجه رسیدن به شما ارزش و اقتدار می دهد.

مصادیق

به ویلا رسیدن

به آپارتمان رسیدن

به کارخانه رسیدن

به مزرعه رسیدن

به باغ رسیدن

به خودرو رسیدن

به هواپیما رسیدن

به جزیره شخصی رسیدن

به قایق شخصی رسیدن

به ثروت رسیدن

و …