انجام دادن 25%

اگر چیزی را در زندگی ندارید در واقع مهارت های مربوط به آن چیز را ندارید.